MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR van de school laat zich het beste vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Deze raad moet in de gelegenheid worden gesteld om invloed uit te oefenen op de besluiten die betrekking hebben op schoolzaken.

De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Voor onze school geldt dat deze bestaat uit vier personen. In de MR hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting. De MR werkt op basis van een reglement. In dit reglement wordt een groot aantal regels gegeven met betrekking tot de samenstelling, werkwijze en punten waarop de MR invloed kan uitoefenen, zoals beschreven in de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR heeft afhankelijk van de verschillende onderwerpen een adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid. Meer informatie over de taken van

de MR kunt u vinden in de schoolgids, deze vindt u onder het kopje 'documenten'. 

De MR bestaat uit de volgende personen: 

 

J. Saman - de Goffau     (oudergeleding)

(Voorzitter)

H. Westmaas (personeelsgeleding)

(Secretaris)

I. Schipaanboord - van de Bosse (personeelsgeleding)

(Penningmeester)

A.S.J. Polderman - van der Hart (oudergeleding)

(Lid)

 

 

Swaanhilstraat15
4411 BL Rilland

T 0113-551597
E info@zandbaan.nl
De Zandbaan is onderdeel van VCPOZ