MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Missie en visie

Missie

Bijbelgetrouw, passend en betrokken!

Bijbelgetrouw

De school wil Bijbelgetrouw zijn door zich in alles te laden leiden door het gezaghebbende Woord van God.

Passend
Het Passende houdt in dat we streven naar een zo passend mogelijk onderwijs- en vormingsaanbod voor ieder uniek kind.

Betrokken
De Betrokkenheid raakt niet alleen de onderlinge verhoudingen, maar ook de betrokkenheid bij de maatschappij: we willen de kinderen voorbereiden om zo goed mogelijk in de samenleving te functioneren. Die betrokkenheid houdt dus ook in dat de inhoud van het onderwijs kwalitatief goed moet zijn.

 

Onze visie 

Bijbelgetrouw

In onze school willen wij, door het ‘zaaien’ van Gods Woord, de kinderen brengen tot het liefhebben van God boven alles en het liefhebben van de naaste als zichzelf. Wij rusten de kinderen toe om de talenten die ze van God gekregen hebben zo optimaal mogelijk te gebruiken, zodat zij als christenen kunnen staan in de samenleving en ten nutte daarvan dienstbaar zijn. Dat ‘zaaien’ en ‘toerusten’ doen we in de eerste plaats door het dagelijkse Bijbelonderwijs. Daarnaast doortrekken de Bijbelse waarden en normen alle vak-/vormingsgebieden en de sociale omgang.

Passend

Wij appelleren aan de drie basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en zelfstandigheid. Wij zoeken steeds naar het juiste evenwicht tussen houvast bieden en uitdagen. Wij zien elk kind als een uniek schepsel en houden daarom in de klassensituatie rekening met de verschillen tussen kinderen. Een goede zorgstructuur is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Daarin vervult de IB-er een spilfunctie. Het passende komt vooral tot uitdrukking in de basisvakken lezen, taal en rekenen.

Betrokken

Wij stemmen ons onderwijs af op de door de overheid opgestelde kerndoelen. Daarin willen we (onder leiding van de ICT-er) meer ruimte geven aan ICT door te investeren in deskundigheid, hard- en software. Daarnaast willen we een vernieuwing bij de zaakvakken waarbij de betrokkenheid en zelfstandigheid van de kinderen wordt vergroot. Kwalitatief goed onderwijs is voor ons: Het behalen van optimale ontwikkelings- en leerrendementen met behulp van professionele, competente leerkrachten in een optimaal functionerende schoolorganisatie. Daarom werken we binnen een integraal, cyclisch kwaliteitszorgsysteem waarin we rekening houden met het toetsingskader van de inspectie.
Swaanhilstraat15
4411 BL Rilland

T 0113-551597
E info@zandbaan.nl
De Zandbaan is onderdeel van VCPOZ